Jump to content

leszakadt_plafon

Members
 • Content Count

  37
 • Joined

 • Last visited

About leszakadt_plafon

 • Rank
  Advanced Member

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. leszakadt_plafon

  Advanced Animation Framework

  Ki akarom időnként kapcsolni azt a fölösleges információdömpinget! Ez, játszhatatlan. ...persze, letörlöm.
 2. leszakadt_plafon

  Advanced Animation Framework

  Üdv. Sehol nem találom, hogy lehet a sok kiírást eltüntetni? Egyik gombbal se tűnik el. Örökké díszíti az oldalamat? Az, nem túl jó! Ha mindent kikapcsolok, akkor meg a pip-fiú hasznavehetetlen. Hi. I can't find how many sign disappear? One of the key don't disappear. Forever adorn the side? Is not too good. If everything is off, then the pip-boy is useless. Thanks to you. And... Ha a megjelenített információk alapján tevékenykedik valaki, akkor a játék már elmarad. Így is bőséges a zaklatás a készítői oldalról mindenféle értelmetlenségekkel amik tanácsnak vannak feltüntetve... viszont ha valaki nem elég értelmes, szerintem akkor ne játsszon ilyen játékkal. A játékban éppen a váratlan események az izgalmat okozók és nem az, amit magam a megjelenített - kiírt adatok alapján - tudok befolyásolni. If the displayed information based on operating something, then the game has been cancelled. It is also abundant in the harassment of the creators page about all kinds of nonsense with that council, they are listed... however, if something doesn't quite make sense, I think you don't play such games. The game was the unexpected events of the excitement caused by those and not what you the display - output based on the data - I can influence. Mi lenne ha valaki készítene egy olyan szemüveget, ami képes információkkal szolgálni arról a valakiről, akivel az utcán találkozok? De ez a csoda... mindenről folyamatosan ontja az adatokat. Előbb vagy utóbb idegesítő .... és akarja az ember korlátozni adott személyre. Vagy kikapcsolni! What if someone made a glasses that can provide information about the about someone I meet on the street? But this is a miracle... everything is constantly shedding the data. Sooner or later, annoying .... and you want the person to limit that person. To turn on or off!
 3. leszakadt_plafon

  [AAF] Animation Position Tags (APT)

  AAF_SexStatSystem (SSS) (ALFA) 180927.0 it's too much to ask for a link to put to the expected, it is recommended to ADDRESS? the address of force don't even know what let alone the requirement to fulfill! túl nagy kérés lenne egy linket odabiggyeszteni az elvárt - ajánlott CÍM után? a címről se tudom mi nemhogy a követelményt teljesíteni! a hunt which you have no idea what an interesting challenge. olyat vadászni amiről fogalmam sincs mi, érdekes kihívás.
 4. leszakadt_plafon

  Fallout 4 Mass Effect Mod

  ...wonderful...! 5g is the limit. Maybe 2 piece? ...csodás...! 5G a korlát. Esetleg 2 darabba?
 5. ...certainly. A little longer a minimum of translation. Maybe that's why, or because the old creation is more like it, I'll stay there until the lost animals back home don't know take... sex game or workers. The 88 basement great serve into a platform as or hives. Almost waiting to be filled with exciting scenes and hectic activities. ...bizonyára. Kissé sokáig húzódik egy minimális fordítás is. Talán ezért, vagy mert a régi alkotás jobban tetszik, maradok ott addig, amíg az elveszett jószágokat haza nem tudom vinni... szexjátéknak vagy dolgozónak. A 88-as pince remekül szolgálna fészekként vagy kaptárnak. Majdnem arra vár, hogy meg legyen töltve izgalmas jelenetekkel és mozgalmas tevékenységekkel. Looking at the downloaded size of the same. The body doesn't want to change. And other package there...? Néztem a letöltött méretet, azonos. A testet nem akarom változtatni. És más csomag nincs...? The competition's creation don't know any sex stuff. Even the sex robot's name. So I left because I like it despite the fact that the name of the expected knowledge, unfortunately, doesn't produce. Not at all. The new form taken into the confidence. Interested I'm excited for the development. A konkurencia alkotása sem ismer semmiféle szex dolgot. Még is szexrobot nevet kapott. Szóval, nekem ez maradt mert ez tetszik annak ellenére, hogy a nevéből várható tudást sajnos nem produkálja. Sehogyan sem. Az újabb alkotásba vetem a bizalmam. Érdeklődő izgalommal várom a fejlesztést. At the moment the only "Ivy" excite your mood. True, it's just verbal... but still it's better than nothing. Pillanatnyilag csak "Ivy" izzítja a hangulatot. Igaz, csak verbálisan... ám még ez is jobb a semminél. Thank's to you!
 6. Thank's to you! (somewhat closer to a solution) Maybe I'm completely blind and very inattentive... but I really can't find it. Lamp I checked the area, but nothing. (anyway) Part of the research, a coding it's a spell ended. Talán teljesen vak vagyok és nagyon figyelmetlen... de tényleg nem találom. Lámpával is végig jártam a területet, de semmi. Részemről a kutatás egy kódoló varázslattal zárult.
 7. Nem vagyok hatalmas regényíró de szerintem van a kitörölt projektben hatalmas potenciál. A babaház és a szálló amire gondolok. Már a kép is rengeteg ötleted adhatna akárkinek. Kár, hogy nincs semmi történet. Nem lehet szobára menni, kivásárolni, felvásárolni vagy bármi. A csereszenybomba ... hát az állati. I'm not a huge writer but I think I have the deleted project with huge potential. The doll's house and the hostel is what I think. The image is also a lot of ideas you could give to anyone. It's a shame that there is no story. I can't get a room, buy out, buyout, or whatever. The cherry bomb is ... well, the animal. ... tényleg. Hol van a folyosó kulcsa? Én bizony feltörtem... sehol nem találtam azt a vacakot. Olvastam, valakinek oda kéne adnia. Hmm. De ki az? ... really. Where the corridor is a key? I cracked... I couldn't find the damn thing. I read they want to give. Hmm.... But who is it?
 8. leszakadt_plafon

  Rogue Sexbot

  ...reading the other side (ASIA), fell into this line. I look at the science, but now I really don't understand. Why SEX BOT(sexbot) if, in fact, nothing at all to do or can't do anything? Even the dialogue are not up to your flirting or teasing a minimum level. For me just an alternative gameplay looks like some rolled line. Good-good. Maybe it's interesting. Good-good. Maybe it's interesting. But the page of the sex and its form for open a new exist. I think it is. In these supplements, but any erotic, especially sex, no. The nudity and in my opinion, nowhere can not be classified and only this screw the management for not necessarily worth fifty a new way to install the optional offer. The supplements are actually substantially recommended mode list of I miss. Only the DD half a hundred accessory... so that the big part of it is absolutely worthy of everyone it seems. The sex is what it is. And the game title of method far from not doing enough. It's very unfortunate... ...olvasva más oldalt (ASIA), be estem ebbe a vonalba. Nézem a tudományt, de immár tényleg nem értem. Miért SZEX ROBOT vagy(szex-bot) ha valójában egyáltalán semmit nem csinál vagy semmire nem képes? Még a párbeszédek sem érik el a flört vagy incselkedés minimális szintjét. Nekem csak egy alternatív játékmenetnek tűnik némi összecsavart vonallal. Jó-jó. Talán érdekes. De az oldal a sex és annak formáiért nyitott új lehetőségeiért létezik. Gondolom. Ezekben a kiegészítőkben viszont semmiféle erotika főleg szex nincs. A pucérkodás meg az én véleményem szerint sehová nem sorolható és csak ennek csavargatásáért nem feltétlenül érdemes ötven új módot telepíteni az opcionális ajánlat szerint. A kiegészítők ténylegesen érdemi ajánlott mód listáját hiányolom. Csak a DD félszáz kiegészítőt jelent... úgy, hogy a nagy része teljességgel érdemtelennek látszik. A szex az, ami. És a játék címének a mód messze nem tesz eleget. Nagyon sajnálatos...
 9. oh... yes! That would be cool. I can't wait to use it! ó... igen! Ez csúcs lenne. Alig várom hogy használhassam!
 10. hey... how did you pull this off? awesome! hé... hogy sikerült ezt összehozni? állati jó!
 11. ...any and every idea useful. Thank you. Basically a wonderful work of fiction... but if you don't you can jump up with even the roof... or even the car overpass on I'll just decorate my own extra functionality. ...bármilyen és minden ötlet hasznosság! Köszönöm. Lényegében csodálatos kitaláció... de ha nem lehet felugrani vele még a háztetőre sem... vagy akár az autó felüljáróra akkor csak marad dísz a saját plusz funkcionalitásával. ... and... Can I have the cupboard used fonts name? (or should I use one that I like) Megkaphatom a szekrénynél használt betűtípusok nevét? (vagy használjak olyat, ami nekem tetszik) *thank you. We thought for now it looks good and fits the purpose. Of course, every help and idea is accepted... the era of spirit is worthy of the tampon printed subtitles and the slightly blurry effect of the passage of years seem to suggest. Azt gondoltuk egyenlőre ez, jól néz ki és megfelel a célnak. Természetesen, minden segítség és ötlet elfogadott... a korszak szelleméhez méltón a tampon nyomott felirat illetve a kissé elmosódott hatás az eltelt éveket is sugallhatja. ... de ez így egy gyatrának tűnő magyarkaféle kreálmány. ? Must be horrible, shameful and terrible... but for your own font creations and kit I don't like it... Certainly more polished sequel will be on it, but a plant test, it was worth it. The power of creation and the multilingualism world's special appearance is not a disadvantage! In fact, the traffic signs, almost everyone understands if the additional instructions are not really. Especially if it's cyrillic, semitic or... Bhārat. Bizonyára borzalom, gyalázat és szörnyűség... de a saját betű találmányaim és készletem nem tetszik... Bizonyára még csiszolgatás lesz rajta, de egy üzemi próbát megért. Hatalmas alkotás és a többnyelvűségi világ sajátos megjelenése nem hátrány! Valójában a közlekedési táblákat szinte mindenki megérti ha a kiegészítő utasításokat nemigazán. Főleg ha cirill, sémi vagy... Bhārat. It's a shame, if we don't get out of the hole. A vending machine, then international, if the signals everyone understands and they are clean and clear. The text of this confrontation. if you are anywhere in the world, a server machine, I saw that functions mostly were clear. Where it is not there, the staff helped. The convex subtitles wonderful. But it's not essential.... if the localization subtitle that is somehow able to emulate. I don't mind if something in my own identity to keep the most important. But maybe not, if it's different.... Nagy kár, ha nem jutunk ki a gödörből. Egy autómata akkor nemzetközi, ha a jelzéseit mindenki érti és azok tiszták és világosak. A szövegek ezt confrontation. ha bárhol a világban egy kiszolgáló autómatát láttam annak funkciói többnyire világosak voltak. Ahol nem, ott a személyzet segített. A domború feliratok csodásak. De nem is lényeges.... ha a honosítási feliratozás azt képes valahogy felülmúlni. Nem baj ha valaki a saját identitását tartja a legfontosabbnak. De talán az sem, ha más is....
 12. Rendkívül izgalmas ez a cucc. Sajnos a jet csomag nem igazán hozza a tőle elvárhatót. Nincs tűz sugár és csak pár métert emelkedik. Nagyon nagy kár és sajnálatos. az .50-es hangja meg szörnyű.... érdekes, mert a szupresszor nagyon jó. De ennek ellenére is hatalmas köszönet a munkáért és az esetleges javításért. It is extremely exciting this stuff is. Unfortunately, the jet pack doesn't really bring you anything required. There's no fire radius and just a few metres rise. It's a shame and unfortunate. the .50's voice it terrible.... interestingly, the suppressor's very good. But despite this, huge thanks for the work and possible repairs. Felfedeztem ezt az őrületes ruha-páncél csomagot. Csodás lenne, de annak ellenére, hogy látszólag minden feltétel megvan, mégsem adja meg az utolsó javítás esélyt. ...miért? I discovered this crazy dress-armor package. Would be wonderful, but despite the fact that apparently we have all the conditions, and give the last patch a chance. ...why?
 13. leszakadt_plafon

  Meet FULLY VOICED Insane Ivy 4.0!

  Unfortunately... it's really a shame, that poor, oh he broke no idea where we were. Where have you been. Where you are. Sajnálatos... Nagyon kár, hogy szegénynek, gyakran fogalma sincs hogy merre járunk. Merre jár. Éppen hol tartózkodik. (Vault 88.) Végül is csak egy npc...
 14. leszakadt_plafon

  Meet FULLY VOICED Insane Ivy 4.0!

  ....no extra sentimentality... this is so brutal, that I fell off the chair laughing. ....csak semmi extra érzelgősség... ez annyira brutális, hogy leestem a székről röhögés közben!
 15. ...the duality problem and low resolution will be the dog collar? I use the "CRP - Community Restraints Pack" but without him it's empty. There are no interesting options. *if the lower resolution is selected, the processing... maybe in that order? However, the manager does not give change an opportunity. With the "crp" in the first potential order. Lehet a kettősség okoz gondot és alacsony felbontású lesz a nyakörv? Én használom a... de nélküle üres. Nincsenek érdekes lehetőségek. *ha az alacsonyabb felbontást választja a feldolgozás... esetleg sorrend? Viszont a menedzser nem ad változtatási lehetőséget... Nálam a "crp" az első a lehetséges sorrendben. Talán, megoldott...? Kibontva a nyakörv laza fájloknak, működőnek tűnik. ... maybe I didn't understand everything exactly. But the BOS after accession to understand that my own attack. From what I've seen, besides, attacked the patrol in the units. The BOS and whatnot is still nowhere to be found... Why? Talán nem mindent értettem pontosan. De a BOS csatlakozás utánra értelmeztem azt, hogy a sajátjaim megtámadnak. Én azt látom, egyébként is megtámadnak a járőrbe lévő egységek. A BOS meg miegymás még sehol nincs... Mért?
×